66. színházi évad

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Jókaiho divadlo v Komárne je zodpovedné za spracovanie osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.
Dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňova nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vožnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej "GDPR") a od dňa 25.05.2018 je účinný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vzhžadom na vyššie uvedené Jókaiho divadlo v Komárne pristúpilo nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj s ohžadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosou a závažnosou pre práva fyzickej osoby, divadlo prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude divadlo podža potreby aktualizova.

Jókaiho divadlo v Komárne zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré klient (dotknutá osoba) chce dobrovožne poskytnú, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie a zlepšenie služieb JDK smerom ku klientovi. Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradi k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby evidencie týchto údajov divadla v poštovom styku s dotknutou osobou.

Jókaiho divadlo v Komárne prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytuje klient, medzi ktoré patria najmä:

  • Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti osobných údajov klientov.
  • Prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby divadla, v intenciách zákona.
  • Všetci oprávnení zamestnanci divadla, ktorí majú prístup k osobným údajom klientov, musia dodržiavajú Zásady ochrany osobných údajov (zásada zákonnosti, zásada minimalizácie osobných údajov, zásada správnosti, zásada minimalizácie uchovávania, zásada integrity a dôvernosti, zásada zodpovednosti)
  • Na zaručenie ochrany osobných údajov klientov divadlom, divadlo udržiava bezpečné IT prostredie a má prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
  • Osobné údaje klientov sa spracovávajú len na účely, na ktoré ich klient poskytol divadlu. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby (klient divadla), divadlo je povinné kedykožvek vedie preukáza, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Tento súhlas musí by odlíšený od iných skutočností a musí by vyjadrený jasne a v zrozumitežnej a žahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykožvek odvola súhlas so spracovaním osobných údajov ktoré sa jej týkajú zaslaním písomného odvolania súhlasu na poštovú alebo na e-mailovú adresu divadla.
  • Divadlo nebude zdieža osobné údaje klientov so žiadnou spoločnosou tretích strán.
  • Divadlo ukladá a uchováva osobné údaje vo svojich databázach tak dlho, ako je primerane potrebné s ohžadom na potreby divadla. To znamená, že osobné údaje klientov budú uchovávané primeranú dobu po tom, ako klient prestane používa služby divadla a po uplynutí klientom písomne danej doby uchovania údajov, budú osobné údaje klientov vymazané zo všetkých systémov divadla.

Jókaiho divadlo v Komárne má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktova v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podža nariadenia GDPR, kontaktné údaje na zodpovednú osobu: ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, itaksro@gmail.com, 0905/223 001, 0905/607 628.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže poda sažnos na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničnú 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gpv.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.


V Komárne, 25.5.2018